Нүүр хуудас / Шилэн данс

Шилэн данс

УСЦАГУУР, ОРЧНЫСУДАЛГАА, МЭДЭЭЛЛИЙНХҮРЭЭЛЭН – http://www.shilendans.gov.mn/org/961

БАЙГАЛЬОРЧНЫШИНЖИЛГЭЭНИЙТӨВЛАБОРТОРИ – http://www.shilendans.gov.mn/org/951

НИСЛЭГИЙНЦАГУУРЫНТӨВ – http://www.shilendans.gov.mn/org/956

УЛААНБААТАР ХОТЫН УЦУОШГ – http://shilendans.gov.mn/main/agency/904

АРХАНГАЙ АЙМГИЙН УЦУОШГ– http://shilendans.gov.mn/main//agency/12

БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМГИЙН УЦУОШГ – http://shilendans.gov.mn/main/agency/40

БАЯНХОНГОР АЙМГИЙН УЦУОШГ – http://shilendans.gov.mn/main/agency/71

БУЛГАН АЙМГИЙН УЦУОШГ – http://shilendans.gov.mn/main/agency/99

ГОВЬ-АЛТАЙ АЙМГИЙН УЦУОШГ – http://shilendans.gov.mn/main/agency/134

ГОВЬ-СҮМБЭР АЙМГИЙН УЦУОШГ – http://shilendans.gov.mn/org/1034

ДОРНОД АЙМГИЙН УЦУОШГ – http://shilendans.gov.mn/main/agency/208

ДОРНОГОВЬ АЙМГИЙН УЦУОШГ – http://shilendans.gov.mn/main/agency/166

ДУНДГОВЬ АЙМГИЙН УЦУОШГ – http://shilendans.gov.mn/main/agency/238

ДАРХАН-УУЛ АЙМГИЙН УЦУОШГ – http://shilendans.gov.mn/main/agency/624

ЗАВХАН АЙМГИЙН УЦУОШГ – http://shilendans.gov.mn/main/agency/268

ОРХОН АЙМГИЙН УЦУОШГ – http://shilendans.gov.mn/main/agency/732

ӨВӨРХАНГАЙ АЙМГИЙН УЦУОШГ – http://shilendans.gov.mn/main/agency/311

ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН УЦУОШГ – http://shilendans.gov.mn/main/agency/347

СҮХБААТАР АЙМГИЙН УЦУОШГ – http://shilendans.gov.mn/main/agency/381

СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН УЦУОШГ – http://shilendans.gov.mn/main/agency/409

ТӨВ АЙМГИЙН УЦУОШГ – http://shilendans.gov.mn/main/agency/452

УВС АЙМГИЙН УЦУОШГ – http://shilendans.gov.mn/main/agency/484

ХОВД АЙМГИЙН УЦУОШГ – http://shilendans.gov.mn/main/agency/519

ХӨВСГӨЛ АЙМГИЙН УЦУОШГ – http://shilendans.gov.mn/main/agency/556

ХЭНТИЙ АЙМГИЙН УЦУОШГ – http://shilendans.gov.mn/main/agency/588

Leave a Reply